Presenter’s Manual – MNS2018

Abstract Instructions

Dear authors, please use the following instructions to submit abstracts for presentation and posters. Please submit your abstract before September 7, 2018, here or send it to the info@neuroscience.mn.

Abstract Title: Use capitals in the abstract title. Do not use abbreviations in the abstract title.

Author and Affiliations: List all authors who contributed to the work discussed in the abstract. The presenting author must be listed as the first author of the list and underlined. You should be prepared to submit affiliation information for each author listed and superscripted after all authors name.

Abstract: Enter the body of the abstract no more than 2,300 characters without spaces. Use standard abbreviations. When using abbreviations for chemical compounds, spell it out in full for the first mention, followed by the abbreviation in parentheses. Body text can be included up to 1 figure and 1 table in total.

Support: Enter the source(s) of research support within the abstract. Grant numbers may be listed.

Keywords: Keywords help others find abstracts when using the Neuroscience Meeting Planner to search for abstracts. Select up to five words that can be used to search for the abstract.

Илтгэлийн хураангуй илгээх

Илтгэгчид үзүүлбэр болон илтгэлийн хураангуйг энд дарж онлайн хэлбэрээр эсвэл info@neuroscience.mn хаягаар дараах зааврын дагуу Англи хэлээр 9 сарын 9-ний өдрөөс өмнө өилгээнэ үү:

Илтгэлийн гарчиг: Бүх тэмдэгтийг томоор бичнэ. Гарчигт товчлол бичиж болохгүй.

Зохиогч болон харъяалал: Хэлэлцүүлэгдэж буй илтгэлд хувь нэмрээ оруулсан судлаачдыг хамруулна. Илтгэгчийн нэрийн доогуур зурах бөгөөд зохиогчдын нэрсийн хамгийн эхэнд бичнэ. Нэр дурдагдсан бүх зохиогч харъяалалтай байх бөгөөд тоогоор дугаарлана.

Абстракт: Абстрактын тесктийг таслал оруулахгүйгээр 2,300 тэмдэгтэд багтааж бичнэ. Товчлол хийхдээ нийтлэг хэрэглэгдэх зарчмаар товчлоно. Химийн элементийг нэрлэхдээ анхны удаад бүтэн нэршлийг хаалтанд товчлолыг хамтад бичиж хэрэглэнэ. Абстрактад 1 зураг, 1 хүснэгт агуулж болно.

Дэмжлэг: Судалгаанд тусламж дэмжлэг үзүүлсэн төсөл, грантыг харгалзах дугаарын хамт бичнэ.

Түлхүүр үг: Түлхүүр үг нь Нейросайнсын Хурлын материалд тухайн судалгааг хайлт хийх боломж олгоно. 5 хүртэл тооны түлхүүр үг хэрэглэж болно.

 

Comments are closed